Kitos paslaugos

01

Maisto saugos ir kokybės standartų diegimas. Vidinis auditas.

Maisto saugos vadybos sistemos atitinkančios ISO 22000 standarto reikalavimus sukūrimas ir įdiegimas / RVASVT (HACCP) sistemos sudarymo bei įdiegimo dokumentacija / GGP – Gerosios gamybos praktika. Dokumentų rengimas / GMP+ Gerosios gamybos praktika. Dokumentų rengimas / GTP Gerosios prekybos praktika. Dokumentų rengimas / BRC, IFS. Dokumentų rengimas / GLOBALG.A.P. Dokumentacijos rengimas.
01

Maisto saugos ir kokybės standartų diegimas. Vidinis auditas.

Maisto saugos vadybos sistemos atitinkančios ISO 22000 standarto reikalavimus sukūrimas ir įdiegimas:
 • Maisto saugos vadovo projekto paruošimas (arba ISO 9001 kokybės vadovo integravimas ir papildymas dėl maisto saugos reikalavimų išpildymo). Konsultantai paruošia pagrindinio maisto saugos vadybos sistemos dokumento – Maisto saugos vadovo – projektą, apimantį visus ISO 22000 standarto reikalavimus;
 • RVASVT projekto paruošimas, esamos RVASVT pakoregavimas (papildymas dėl pirminės gamybos etapų, auginimo, jei tokie yra). Būtinųjų programų projekto paruošimas;
 • Procedūrų projekto paruošimas;
 • Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas;
 • Priežiūra sertifikacinio audito metu.
 
RVASVT (HACCP) sistemos sudarymo bei įdiegimo dokumentacija Savikontrolės sistema - maisto kontrolės sistema, naudojama maisto tvarkymo įmonėse, apimanti RVASVT (HACCP) bei bendrąsias programas (patalpų ir teritorijos, žaliavų ir medžiagų, įrangos priežiūros, personalo, sanitarijos, nesaugios produkcijos sulaikymo ir paėmimo iš rinkos).
 • Gaminamo ar tvarkomo maisto produkto aprašymas;
 • Gaminamo produkto gamybos diagramos sudarymas ir patvirtinimas;
 • Įmonės darbuotojų apmokymas;
 • RVASVT išorinis bei vidinis auditas.
 
GGP – Gerosios gamybos praktika. Dokumentų rengimas.
 • Remiantis ES reglamentais 2023/2006, 1935/2004 ir 282/2008, kiekviena LR medžiagų ir gaminių, kontaktuojančių su maistu, gamybos įmonė privalo būti įsidiegusi Gerosios gamybos praktiką.
GMP+ Gerosios gamybos praktika. Dokumentų rengimas.
Ši pašarų saugos užtikrinimo standartų grupė yra gausi ir specializuota pagal įmonių veiklos pobūdį. Standartų pagrindą sudaro RVASVT. Standartai taikomi:
 • Pašarų ir pašarinių žaliavų gamybos įmonėms;
 • Pašarų ir pašarinių žaliavų kokybės kontrolei;
 • Prekybai ir sandėliavimui;
 • Transportui ir transportavimo sąlygoms;
 • Laboratoriniams tyrimams.
 
GTP Gerosios prekybos praktika. Dokumentų rengimas.
 • Tai RVASVT principais pagrįstas standartas (vienas visoms sritims), taikoma pagrinde grūdų, aliejinių sėklų ir baltymingų kultūrų surinkimui, sandėliavimui, prekybai ir pervežimui. Standarte apibūdinti reikalavimai gretimi www.gmpplus.org standartų grupės reikalavimams (tačiau ši standartų grupė skirta pašarams). Taikoma maistiniams grūdams, sėkloms.
 
BRC, IFS. Dokumentų rengimas.
Maisto saugos valdymo sistemos atitinkančios BRC, IFS standartų reikalavimus dokumentacijos ruošimas. Esamos valdymo sistemos inventorizacija ir būsimos valdymo sistemos projektavimas:
 • Personalo mokymas tema - „Maisto saugos vadybos pagrindai“;
 • Maisto saugos vadovo projekto paruošimas;
 • RVASVT projekto paruošimas, esamos RVASVT pakoregavimas;
 • Būtinųjų programų projekto paruošimas;
 • Procedūrų projekto paruošimas;
 • „Specialiųjų” procedūrų projekto paruošimas;
 • Personalo mokymas tema „Įdiegta maisto saugos vadybos sistema“;
 • Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas;
 • Priežiūra sertifikacinio audito metu.
 
GLOBALG.A.P. Dokumentacijos rengimas.
 • G.A.P. - Good Agricultural Practice - Geroji ūkininkavimo praktika. GLOBALG.A.P (anksčiau buvo žinoma kaip EUREPG.A.P) tai privačių standartų grupė, pagal kuriuos sertifikuojami žemės ūkio produktai visame pasaulyje. GLOBALG.A.P standartų reikalavimai apima žemės ūkio produktų auginimo ir pateikimo rinkai procesus, reikmenis, kurie būtini ūkininkavimui, norint išauginti saugią ir kokybišką produkciją.
GLOBALG.A.P susideda iš tam tikrų normatyvinių dokumentų. Tai apima sektoriaus įstatymus, GLOBALG.A.P kontrolės taškus ir kriterijų atitikimo dokumentus (standartai, kuriuose apibrėžti konkretūs reikalavimai) ir kontrolės klausimynus. Standartai yra suskirstyti ir parengti detaliai pagal vykdomą veiklą – auginimas (gyvulininkystei ir augalininkystei), pašarų ruošimas, gyvulių pervežimas ir kita.
 
02

Standarto ISO/IEC 17025 diegimas. Dokumentacijos rengimas. Konsultacijos. Auditas.

Organizacijų konsultavimas kuriant, diegiant, prižiūrint vadybos sistemas pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas. Integruotos vadybos sistemos kūrimas, diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas, įmonės darbuotojų apmokymas.
02

Standarto ISO/IEC 17025 diegimas. Dokumentacijos rengimas. Konsultacijos. Auditas.

Organizacijoms. Organizacijų konsultavimas kuriant, diegiant, prižiūrint vadybos sistemas pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas. Integruotos vadybos sistemos kūrimas, diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas, įmonės darbuotojų apmokymas. Tyrimų, bandymų, laboratorijoms. Medicinos, tyrimų, bandymų, kalibravimo laboratorijų konsultavimas, vadybos sistemų kūrimas, diegimas, priežiūra pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas. Integruotų vadybos sistemų kūrimas bei diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas, darbuotojų apmokymas.
03

Su geležinkelių transportu susijusios paslaugos

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) ir su SVS įgyvendinimu susijusių dokumentų (privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcija, įmonės eismo saugos politika, pranešimo apie eismo įvykį schema ir kt.) rengimas.
03

Su geležinkelių transportu susijusios paslaugos

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašo (SVS) rengimas, metinė priežiūra
 • Nepriklausomo kasmetinio audito atlikimas, neatitikčių ir trūkumų šalinimo plano rengimas
 • SVS aprašo rengimas arba koregavimas, atnaujinimas (pagal Lietuvos transporto saugos administracijos ar auditorių pateiktas pastabas, pasikeitus teisės aktams, įmonės veiklai, struktūrai, įvykus eismo įvykiui ir kt.)
 • Metinės eismo saugos ataskaitos parengimas ir teikimas LTSA
 • Metinių, aktualių saugos tikslų nustatymas ir plano parengimas
 • Teisės aktų pasikeitimų stebėsena ir darbuotojų supažindinimas
 • Metinis darbuotojų darbo įvertinimas (pagal SVS rizikas ir veiklas), darbuotojų informavimas susirinkimo metu SVS, eismo įvykių, audito ir kt. klausimais
 • Vadovybės vertinamosios analizės atlikimas
 • Rizikos faktorių registro pildymas, peržiūra ir, esant poreikiui, atnaujinimas
 • Kasmetinis didžiausio pavojaus srities stebėjimo plano parengimas
 • Infrastruktūros pakeitimų analizė pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 402/2013 (atliekant techninius pakeitimus infrastruktūroje)
 • Darbuotojams saugos atmintinių rengimas
 • Dalyvavimas/atstovavimas įvykus eismo įvykiui ir vykdant tyrimą.
 • Konsultavimas geležinkelio veiklos klausimais (eismo organizavimas, infrastruktūros plėtra ir kt.).
  Eismo organizavimų instrukcijų rengimas
 • Privažiuojamųjų geležinkelio kelių eismo organizavimo instrukcijų rengimas, atnaujinimas ir derinimas.
  Geležinkelių infrastruktūros techninė priežiūra
 • Atliekame geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą (nuolatines, periodines bei neeilines apžiūras)
 • Pildome statinių priežiūros dokumentaciją Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje (GERVIS)
  Riedmenų techninės priežiūra
 • Atliekame riedmenų technines apžiūras
 • Rengiame ir deriname riedmenų techninės priežiūros sistemos aprašą
  Geležinkelio kelių išilginių profilių matavimas
 • Atliekame privažiuojamųjų geležinkelio kelių išilginių profilių matavimus, rengiame mastelinės schemos ir išilginių profilių techninę dokumentaciją
  Pavojingų krovinių vežimo saugos užtikrinimas
 • Mokymų programų ir mokymo medžiagos, atsižvelgiant į RID 1.3 skyriaus reikalavimus, rengimas (įvertinant įmonių siunčiamus, gaunamus, vežamus pavojinguosius krovinius)
 • Atmintinių darbo vietose, atsižvelgiant į darbuotojų vykdomas funkcijas ir į pavojingųjų krovinių vežimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengimas
 • Rizikos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu/pakrovimu/iškrovimu, valdymo priemonių rengimas
 • Konsultavimas pavojingųjų krovinių vežimo/pateikimo vežti klausimais, darbuotojų instruktavimas.
 • Fizinės saugos planų vežant ypač pavojingus krovinius rengimas, atsižvelgiant į RID 1.10 skyriaus reikalavimus
 • Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimų, taikomų pavojingiems objektams, įgyvendinimas, pagalba dėl informacijos pateikimo valstybinėms institucijos, vykdančioms šių objektų patikrinimus
 • Metinių ataskaitų pagal Pavojingųjų objektų naudojimo veiklos kontrolinį klausimyną rengimas ir teikimas LTSA
 • Saugos specialisto paslaugos.
  Leidimai riedmenims ir infrastruktūrai
 • Rengiame dokumentus ir konsultuojame LTSA leidimams gauti (riedmenims ir geležinkelių infrastruktūrai).
  Mokymai ir egzaminavimas
 • Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo;
 • Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu;
 • Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu;
 • Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto.
Klientų atsiliepimai