Su geležinkelių transportu susijusios paslaugos

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašo (SVS) rengimas, metinė priežiūra

 • Nepriklausomo kasmetinio audito atlikimas, neatitikčių ir trūkumų šalinimo plano rengimas
 • SVS aprašo rengimas arba koregavimas, atnaujinimas (pagal Lietuvos transporto saugos administracijos ar auditorių pateiktas pastabas, pasikeitus teisės aktams, įmonės veiklai, struktūrai, įvykus eismo įvykiui ir kt.)
 • Metinės eismo saugos ataskaitos parengimas ir teikimas LTSA
 • Metinių, aktualių saugos tikslų nustatymas ir plano parengimas
 • Teisės aktų pasikeitimų stebėsena ir darbuotojų supažindinimas
 • Metinis darbuotojų darbo įvertinimas (pagal SVS rizikas ir veiklas), darbuotojų informavimas susirinkimo metu SVS, eismo įvykių, audito ir kt. klausimais
 • Vadovybės vertinamosios analizės atlikimas
 • Rizikos faktorių registro pildymas, peržiūra ir, esant poreikiui, atnaujinimas
 • Kasmetinis didžiausio pavojaus srities stebėjimo plano parengimas
 • Infrastruktūros pakeitimų analizė pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 402/2013 (atliekant techninius pakeitimus infrastruktūroje)
 • Darbuotojams saugos atmintinių rengimas
 • Dalyvavimas/atstovavimas įvykus eismo įvykiui ir vykdant tyrimą.
 • Konsultavimas geležinkelio veiklos klausimais (eismo organizavimas, infrastruktūros plėtra ir kt.).

 

Eismo organizavimų instrukcijų rengimas

 • Privažiuojamųjų geležinkelio kelių eismo organizavimo instrukcijų rengimas, atnaujinimas ir derinimas.

 

Geležinkelių infrastruktūros techninė priežiūra

 • Atliekame geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą (nuolatines, periodines bei neeilines apžiūras)
 • Pildome statinių priežiūros dokumentaciją Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje (GERVIS)

 

Riedmenų techninės priežiūra

 • Atliekame riedmenų technines apžiūras
 • Rengiame ir deriname riedmenų techninės priežiūros sistemos aprašą

 

Geležinkelio kelių išilginių profilių matavimas

 • Atliekame privažiuojamųjų geležinkelio kelių išilginių profilių matavimus, rengiame mastelinės schemos ir išilginių profilių techninę dokumentaciją

 

Pavojingų krovinių vežimo saugos užtikrinimas

 • Mokymų programų ir mokymo medžiagos, atsižvelgiant į RID 1.3 skyriaus reikalavimus, rengimas (įvertinant įmonių siunčiamus, gaunamus, vežamus pavojinguosius krovinius)
 • Atmintinių darbo vietose, atsižvelgiant į darbuotojų vykdomas funkcijas ir į pavojingųjų krovinių vežimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengimas
 • Rizikos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu/pakrovimu/iškrovimu, valdymo priemonių rengimas
 • Konsultavimas pavojingųjų krovinių vežimo/pateikimo vežti klausimais, darbuotojų instruktavimas.
 • Fizinės saugos planų vežant ypač pavojingus krovinius rengimas, atsižvelgiant į RID 1.10 skyriaus reikalavimus
 • Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimų, taikomų pavojingiems objektams, įgyvendinimas, pagalba dėl informacijos pateikimo valstybinėms institucijos, vykdančioms šių objektų patikrinimus
 • Metinių ataskaitų pagal Pavojingųjų objektų naudojimo veiklos kontrolinį klausimyną rengimas ir teikimas LTSA
 • Saugos specialisto paslaugos.

 

Leidimai riedmenims ir infrastruktūrai

 • Rengiame dokumentus ir konsultuojame LTSA leidimams gauti (riedmenims ir geležinkelių infrastruktūrai).

 

Mokymai ir egzaminavimas

 • Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo;
 • Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu;
 • Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu;
 • Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto.
Share
Programa
Kaina
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija